Thứ 5, 13/06/2024

Truy cập
Online: 11
Hôm nay: 105
Tất cả: 553,618
Siêu âm màu, 4 chiều

Siêu âm là m?t phuong pháp ch?n doán hình ?nh dã du?c dua vào ?ng d?ng trong Y h?c t? nh?ng nam 70 c?a th? k? XX. T? nh?ng nam 90, k? thu?t này m?i du nh?p vào Vi?t nam và nhanh chóng phát tri?n d?n nhi?u t?nh thành trên toàn qu?c. Hi?n nay, da s? các b?nh vi?n, các co s? y t? t? tuy?n qu?n, huy?n tr? lên d?u dã có máy siêu âm, ch? y?u là siêu âm phuong pháp B hay còn g?i là siêu âm tr?ng den. ? các thành ph? ho?c trung tâm l?n thu?ng trang b? các thê h? máy siêu âm hi?n d?i hon nhu siêu âm màu, siêu âm 3 chi?u, 4 chi?u. Phòng Khám B?o Tuy?n là m?t trong s? các Phòng khám s?n ph? khoa tu nhân d?u tiên t?i Ðà N?ng du?c trang b? máy siêu âm màu, siêu âm 4 chi?u. Chúng tôi dã và dang s? d?ng máy siêu âm c?a hãng SIEMENS- CHLB Ð?c- danh ti?ng hàng d?u th? gi?i trong linh v?c này

     Siêu âm màu:

      Siêu âm màu- hay chính xác hon ph?i g?i là siêu âm Doppler mã hóa màu- là m?t k? thu?t siêu âm tiên ti?n, d?a trên nguyên lý v? bi?n d?i t?n s? âm h?c do Giáo su Christian Doppler (Áo) tìm ra. B?ng k? thu?t siêu âm màu, các bác s? có th? kh?o sát du?c các d? t?t b?m sinh c?a h? tu?n hoàn- tim và các m?ch máu l?n- c?a thai nhi. Khi khám thai, m?t di?u vô cùng quan tr?ng là siêu âm màu cho phép bác s? kh?o sát du?c s? tu?n hoàn máu nuôi du?ng thai nhi ? t? cung và  ? trong chính b?n thân thai nhi. ?ng d?ng này là m?t bu?c d?t phá c?a Y h?c t? kho?ng 1 th?p niên g?n dây, cho phép các bác s? dánh giá du?c s?c kh?e c?a thai nhi trong b?ng m?, dánh giá ch?c nang nuôi du?ng thai nhi c?a bánh nhau- di?u mà tru?c dây chúng ta không th? nào th?c hi?n du?c.

       Trong linh v?c ph? khoa và b?nh vú, siêu âm màu cho phép bác s? dánh giá tình tr?ng tang sinh m?ch máu ? các kh?i u, hay g?p là kh?i u bu?ng tr?ng, kh?i u vú…d? c?ng c? ch?n doán kh?i u lành hay ác tính.

       Ðu?c dào t?o bài b?n t?i B?nh vi?n Ð?i h?c Freburg và v?i hon 15 nam kinh nghi?m trong linh v?c siêu âm s?n ph? khoa và b?nh vú, TS. B?o s? giúp b?nh nhân có du?c ch?n doán dúng d?n b?ng máu siêu âm màu hi?n d?i, làm co s? cho vi?c di?u tr? hi?u qu?.

        Siêu âm 4 chi?u là m?t ?ng d?ng ti?n ti?n khác c?a k? thu?t siêu âm trong nh?ng nam g?n dây, và d?c bi?t là r?t du?c b?nh nhân và gia dình ua chu?ng. Siêu âm 4 chi?u là m?t k? thu?t siêu âm trong dó nh?ng hình ?nh siêu âm hai chi?u s? du?c các ph?n m?m máy tính k?t h?p l?i, sau dó d?ng l?i thành hình không gian 3 chi?u. Ngu?i ta g?i “4 chi?u” th?c ch?t là hình ?nh không gian 3 chi?u k?t h?p v?i hình ?nh d?ng (t?c thêm “chi?u th?i gian”). Máy siêu âm 4 chi?u hi?n d?i t?i phòng khám B?o Tuy?n có t?c d? d?ng hình nhanh, g?n nhu d?t d?n m?c hình ?nh th?i gian th?c (real-time).

       Trong s?n khoa, siêu âm 4 chi?u cho phép các bác s? kh?o sát các d? t?t b?m sinh, các b?t thu?ng thu?c v? b? m?t thai nhi khá chính xác, ví d? nhu khe h? môi, thoát v? r?n, h? thành b?ng, thoát v? não, t?y s?ng…V?i nh?ng thai nhi bình thu?ng, siêu âm 4 chi?u thu?ng mang l?i ni?m vui cho thai ph? và gia dình vì cho phép h? nhìn th?y hình ?nh con c?a mình m?t cách th?c s? mà không ph?i tu?ng tu?ng nhu khi nhìn hình ?nh siêu âm 2 chi?u.

        Ðu?c dào t?o bài b?n t?i B?nh vi?n Ð?i h?c Freburg và v?i hon 15 nam kinh nghi?m trong linh v?c siêu âm s?n ph? khoa và b?nh vú, TS. B?o s? giúp b?nh nhân có du?c ch?n doán dúng d?n b?ng máy siêu âm màu hi?n d?i, làm co s? cho vi?c di?u tr? hi?u qu?.