Thứ 5, 13/06/2024

Truy cập
Online: 20
Hôm nay: 114
Tất cả: 553,627
Phẫu thuật nội soi

Ph?u thu?t n?i soi có th? xem là phuong pháp m? “kín”, không ph?i r?ch b?ng ra d? dua tay vào trong làm các thao tác ph?u thu?t. Bác s? ch? c?n dùng r?ch m?t s? l? nh? (kho?ng 5-10mm) trên b?ng d? dua camera và các d?ng c? m? vào trong ? b?ng d? thao tác. Bác s? ph?u thu?t s? quan sát vùng m? thông qua hình ?nh du?c camera truy?n v? trên màn hình có d? phân gi?i cao, qua dó ti?n hành ph?u thu?t.

       Ph?u thu?t n?i soi trong ph? khoa ngày nay d?n d?n tr? nên ph? bi?n, tuy nhiên dây v?n là m?t linh v?c k? thu?t cao, và không ph?i bác s? nào hay b?nh vi?n nào cung có th? m? du?c.

       Các Bác s? c?a Phòng khám B?o Tuy?n là nh?ng ngu?i dã có kinh nghi?m ph?u thu?t n?i soi trong nhi?u nam qua, là nh?ng ngu?i di tiên phong v? ph?u thu?t n?i soi c?a B?nh vi?n Ðà N?ng, B?nh vi?n Ph? n?.... Chúng tôi có th? th?c hi?n du?c nhi?u lo?i ph?u thu?t n?i soi trong ph? khoa, t? nh?ng ph?u thu?t don gi?n nhu bóc u nang bu?ng tr?ng, di?u tr? thai ngoài t? cung...cho d?n nh?ng ph?u thu?t ph?c t?p hon nhu c?t t? cung toàn ph?n và hai ph?n ph?.

       Các bác s? c?a chúng tôi còn th?c hi?n Ph?u thu?t n?i soi bu?ng t? cung- dua camera và d?ng c? ph?u thu?t vào trong bu?ng t? cung c?a b?nh nhân d? gi?i quy?t nh?ng b?nh lý nhu polype bu?ng t? cung, nhân xo du?i niêm m?c, dính bu?ng t? cung...Ðây cung là m?t k? thu?t tiên ti?n ch? m?i du?c th?c hi?n ? m?t s? ít các b?nh vi?n.


Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 5

Câu hỏi 4

Câu hỏi 3

xem thêm ...
 
Giờ khám bệnh
   

Từ thứ 2 đến thứ 6: Từ 17h

   

Thứ 7: Từ 9h đến 11h30

   

Chủ nhật và ngày lễ : khám theo hẹn

 
Đăng kí khám bệnh
   

- Điện thoại :  0903533927

Buổi sáng: 7:00 đến 11:30

Buổi chiều tối: từ 14:00 đến 20:00

- Địa chỉ : 21 Bế Văn Đàn, Đà Nẵng

 
Liên kết

Sở y tế đà nẵng

 

Quảng Cáo